Polityka Prywatności

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego   i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”,

mając na uwadze fakt wykonywania działalności statutowej oraz fakt gromadzenia danych osobowych, a nadto szanując prywatność oraz dbając  o to, aby uprawnieni wiedzieli, kto i w jaki sposób przetwarza ich dane osobowe, przedstawiamy poniżej informacje, które pomogą powyższe okoliczności ustalić i bliżej wyjaśnić.

  1. Administratorem danych osobowych koniecznych dla prowadzenia działalności gospodarczej jest Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących, 60-386 Poznań, ul. Ognik 20B,  nr  NIP 972 04 08 202, zwane dalej: „Administratorem Danych”. Istnieje możliwość kontaktu z Administratorem Danych w sprawie ochrony danych osobowych na wskazany wyżej adres jego siedziby, a dodatkowo pisząc na adres mailowy: spnis@o2.pl, lub dzwoniąc pod numer:  61 86 88 400
  2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi realizacja umów, zawartych z Administratorem Danych (dalej jako Umowy), dla zawarcia i wykonania których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jak również podstawę tę stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w postaci zawierania i wykonywania przez Administratora Danych umów ze swoimi kontrahentami, prowadzenia korespondencji handlowej, prowadzenie bezpośrednich działań marketingowych.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
   – zawarcia i wykonywania Umów z osobami fizycznymi oraz innymi podmiotami gospodarczymi,  a Administratorem Danych,
   – prowadzenia korespondencji
   – prawidłowej realizacji przez Administratora Danych umów z jego kontrahentem,
   – dochodzenia roszczeń na gruncie przepisów prawa cywilnego, o ile takie się pojawią,
   – dla celów podatkowych (w razie takiej konieczności)
   – dla celów wspierania działalności Administratora Danych
  4. Administrator Danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, miejsce prowadzenia działalności/miejsce zatrudnienia), dane wymagane do wystawienia faktury, dane bankowe (numer rachunku bankowego, nazwa banku), dane dotyczące historii współpracy.
  5. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres istnienia stosunków prawnych pomiędzy kontrahentem, a Administratorem Danych. Po ich zakończeniu do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
  6. Administrator Danych przekazuje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: podmiotom, którym Administrator Danych ma prawny obowiązek udostępnienia przetwarzanych przez siebie danych osobowych, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartych z Administratorem Danych umów powierzenia przetwarzania, w tym firmom transportowym, dostarczającym przesyłki kurierskie, firmom informatycznym, jak również innym firmom współpracującym z Administratorem Danych, Urzędowi Skarbowemu, bankom.
  7. Administrator Danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich.
  8. Każdy uprawniony ma prawo żądać od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych i przysługuje mu prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych (tj. w przypadkach określonych w przepisach RODO uprawniony ma prawo żądać, by jego  dane osobowe zostały przesłane przez Administratora Danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe).
  9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych przysługuje uprawnionym, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych, narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy z Administratorem Danych, w szczególności do realizacji zawartych przez Administratora Danych Umów lub dane osobowe Administrator Danych otrzymał od swojego kontrahenta, będącego jednocześnie pracodawcą osób fizycznych, dla celów związanych z realizacją zawartych umów oraz istniejących stosunków handlowych pomiędzy kontrahentem będącym jednocześnie pracodawcą tej osoby, a Administratorem Danych.

W oparciu o  dane osobowe Administrator Danych nie będzie podejmował wobec  uprawnionych, zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania   (tj. Administrator Danych nie będzie przetwarzał  danych osobowych w sposób zautomatyzowany, polegający na wykorzystaniu  danych osobowych do oceny przy podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych).

Z poważaniem

Administrator Danych Osobowych

Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących

Skip to content