Historia

Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących zostało utworzone przez rodziców dzieci z dysfunkcją narządu wzroku, którzy od 1986 roku działali w Kole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Osobowość prawną Stowarzyszenie uzyskało w 1996 roku i od tego czasu działa jako organizacja pozarządowa, a od 2005 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Cel

Celem Stowarzyszenia są działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także sprzężoną (niepełnosprawność ruchowa, deficyty zmysłowe, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce). Szczególną uwagę Stowarzyszenie kieruje na realizację indywidualnych potrzeb podopiecznych oraz zapewnienie warunków niezbędnych do pełnego uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej.

Działania

Prowadzimy szeroko zakrojoną działalność integracyjną osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym. Od 2004 roku jesteśmy wydawcą magazynu „WóTeZet” – dwumiesięcznika o zasięgu ogólnopolskim, w którym promujemy twórczość osób niepełnosprawnych oraz opisujemy działalność placówek – autorami części artykułów publikowanych w czasopiśmie są same osoby niepełnosprawne.